ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Di giorno stiamo attenti a seguire quest’ordine: Si fa kiddùsh, poi si prega minchà ed in seguito si mangia il pasto festivo di yom tov1.

Il Baal Shem Tov mangiava tre pasti festivi di Acharon Shel Pesach.

Il Baal Shem Tov chiamò il (terzo) pasto di questo giorno Seudat Mashiach (il “pasto festivo del Mashiach). Acharon Shel Pesach è il giorno del pasto del Mashiach poiché in questo giorno la radiosità della luce del Mashiach brilla apertamente.

Nel 5666 (1906) una nuova procedura fu messa in pratica nella Yeshiva Tomchè T’mimim a Lubavitch: Gli allievi mangiavano i pasti di Pesach insieme nella sala studio. C’erano 3102 allievi presenti, seduti attorno a diciotto tavoli. Mio padre il Rebbe mangiava il pasto festivo di Acharòn shel Pesach con gli studenti della yeshivà. Egli stabilì che quattro bicchieri di vino3 vengano dati ad ogni allievo, e poi annunciò, “questa è la seudà di Mashiach”.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

NOTE
1.

Un confronto con i tre pasti di Shabbat, a differenza dai due pasti festivi.

2.

Il numero 310, shai, ha un significato, infatti è il numero di “mondi” che aspettano ogni tzadik. 18 o chai rappresenta la vita.

3.

Il Rebbe, di benedetta memoria, disse che “è ovvio che quest’uso non era da limitarsi solo a quell’anno, bensì è per ogni anno”.

יום שלישי כב ניסן, אחרון של פסח [בחו"ל], שבעה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קו - קז.
תניא: וגם... '120' כנ"ל פ"ב.


ביום מהדרים: לקדש, אחר כך מתפללים תפלת המנחה, ואחר זה סעודת יום טוב.

הבעל שם טוב היה אוכל ג' סעודות באחרון של פסח.

סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעל שם טוב - משיח'ס סעודה. אחרון של פסח איז משיח'ס סעודה, ווייל אחרון של פסח איז מאיר גילוי הארת המשיח.

בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחג הפסח בהיכל הלימוד. והיה אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחרון של פסח אכל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ביחד עם התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דאס איז סעודת משיח.