ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Per il Mitteler Rebbe Lag Ba'Omer è sempre stata una delle feste più speciali.

In quel giorno lui e i Chassidim andavano fuori nei campi, e anche se non si era lavato le mani e spezzato il pane, beveva mashkeh (una bevanda forte) cosa che non gli era consentito di fare per motivi di salute.

Molti miracoli sono stati visti nel giorno di Lag Ba'Omer, la maggior parte riguardava la benedizione per avere bambini alle coppie senza figli, e la gente aspettava quel giorno tutto l'anno.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון יח אייר, לג בעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט..
תניא: ואיך יבא... '138' וקדוש.

אצל אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי הי'[ה] לג בעומר מיו"ט [מימים טובים] המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, אבער נעהמען משקה, וואס מצד הבריאות האט ער עס ניט געטארט. מען האט דעמאלט געזעהן א סך מופתים. דאס רוב מופתים איז געווען בנוגע קינדער. און א גאנץ יאהר האט מען געווארט אויף לג בעומר.

.