ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La Chassidùt è Intelligenza Divina, una comprensione che mostra all'uomo quanto è piccolo e quanto grande può diventare.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני יט אייר, לד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו..
תניא: ואח"כ... 'ע' ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג-טליכער פארשטאנד, דער פארשטאנד וואס ווייזט דעם מענטשן ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבן.

.