ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'ascesa dell'anima si verifica tre volte al giorno, durante i tre momenti della tefillà.

Questo è particolarmente vero per le anime degli tzadikìm che salgono vincendo "resistenza su resistenza."

In ogni tempo e in ogni luogo sacro si trovino, loro invocano Hashem pregando per i loro cari e per coloro che seguono le loro direttive, in particolare per i loro discepoli e per i discepoli dei discepoli, che D.o sia il loro aiuto, materiale e spirituale.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כט אייר, מד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ..
תניא: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד.

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.