ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nell'inverno del 5635 (1874-75), mio nonno disse a mio padre rispondendogli a una domanda rivoltagli durante una yechidùt:

"Lo Yetzer Harà (l'istinto del male) viene chiamato "anima animalesca", non perchè sia rozzo come una bestia;

a volte può essere una volpe, il più astuto degli animali, ed occorre una grande sapienza per percepire cosa sta macchinando.

Altre volte può vestirsi dei panni di un onesto ed umile giusto, dai tratti del carattere fini, e non per questo è meno insidioso.

L'anima animalesca esiste e si manifesta in ogni individuo, in misura della sua personalità.

Una persona può sentire improvvisamente un forte desiderio di studiare chassidùt o di meditare in profondità su qualche concetto chassìdico.

La verità però è che anche questi "suggerimenti" provengono ancora dallo Yetzer Harà che prova con ogni mezzo a distrarre la persona dalla Avodà e dalla tefillà.

Prendi questo come un principio generale e ricorda sempre: qualunque opposizione, anche la più nobile, che contrasta la Avodà, proviene certamente dell'anima animalesca.

Mio padre quindi concluse:

"Fino ad allora, non sapevo che ci potesse essere una anima animalesca 'pia', per non parlare di una 'chassìdica'".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כג סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב.
תניא: והנה כמ"ש... 'פג' מהרמ"ק ז"ל.

מברכים ר"ח [ראש חודש] תמוז. אמירת כל התהלים בהשכמה.

יום התוועדות.

מענה אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי] ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר [היצר הרע] נקרא נה"ב [נפש הבהמית] לא מפני שהוא בהמה דוקא, כי לפעמים הוא שועל פקח שבחיות, וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.

בכל אחד ואחד הנה"ב [הנפש הבהמית] שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, ובאמת הנה זהו רק עצת היצר ומתחבולות נה"ב [נפש הבהמית] למנוע מעבודת התפלה וכדומה.

ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי'[ה] לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותיה של נה"ב [נפש הבהמית].

וסיים אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נ"ע [נשמתו עדן]: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב [נפש הבהמית], ווער רעדט נאך א חסידישער נה"ב [נפש הבהמית].