ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La preoccupazione nel cuore di un uomo, yash'chena..."

I nostri saggi hanno dato due interpretazioni a quest'ultima parola:

"Parlane con gli altri" e "rimuovi le preoccupazioni dalla mente".

Lo Tzemach Tzedek ha commentato:

"Con gli altri", che sono "altri" solo nel senso fisico ma sono completamente uniti a lui in totale empatia.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כה סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: וז"ש בתקונים... '166' דממלא לון.

דאגה בלב איש ישחנה ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] שני פירושים: יסיחנה מדעתו, ישיחנה לאחרים.

ופירש הצ"צ [הצמח צדק]: לאחרים רק בגוף, אבל מאוחדים אתו עמו, שמרגישים את ענינו.