ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'Alter Rebbe spiega (in Tanya capitolo 3) che le tre facoltà dell'intelletto, Chochmà, Binà e Da'at, e le sette potenze emotive, si evolvono dalle dieci Sefiròt superne.

Questo vale per Nefesh, Ruach e Neshamà (i tre aspetti dell'anima) che si "vestono" nel corpo dell'uomo.

Tuttavia, la Mesirat Nefesh, la disponibilità al sacrificio di se stessi per D.o (il fatto che un ebreo non desideri ne possa mai essere, D.o non voglia, staccato dalla Divinità) proviene dall'Essenza stessa dell'En Sof (l'Infinito, Benedetto Egli Sia), che trascende le Sefiròt, la prima delle quali è la Sefirà di Chochmà.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: והנה גדר... 'פב' סטרין.

רבינו בספר של בינונים פ"ג [פרק ג'] אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, וואס א איד ניט ער וויל און ניט ער קאן זיין ח"ו [חס ושלום] א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס [אין סוף] ב"ה [ברוך הוא], שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.