ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La Avodà dell'uomo, secondo la Chassidùt, è l'abituarsi a percepire individualmente la propria singolare Divina Provvidenza (Hashgachà P'ratìt), sentire come D.o, Benedetto Egli Sia, nella Sua Infinita Bontà e con questa Sua particolare Provvidenza, interviene nella vita di ogni uomo e in quella di ogni creatura rinnovando, in ogni istante, l'Universo e tutte le creature che esistono.

Questo è ciò che costituisce, di fatto, la realtà, la forza vitale e l'esistenza stessa di tutte le creature..

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי כט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: והחשבון... האותיות עצמן.

עבודת האדם ע"פ [על פי] תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך כי בטובו ית' [יתברך] מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה אך זה הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם.