ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Appena rilasciato da Petersburg, l'Alter Rebbe ha pronunciato questo Maamar di poche righe in presenza del Mitteler Rebbe:

"Alzate le mani verso la Santità e benedite HA-VA-YEH, ti benedica D.o da Sion, il Creatore del cielo e della terra (Salmi 134: 2,3)".

"Alzate le mani in santità", si riferisce all'elevazione dei tratti emotivi verso l'intelletto e all'illuminazione dei tratti emotivi da parte dell'intelletto...

"e benedite HA-VA-YEH", suscitando in tal modo che il Superno Nome HA-VA-YEH...

"ti benedica D.o da Sion", sarà richiamato nell'essenza dell'anima...

"Creatore del cielo e della terra", mantenendo così l'esistenza dei mondi.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת ו מנחם אב. (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: לה-לח.
תניא: פרק יב. וטעם...ימצא טוב.

דער רבי [רבינו הזקן] בעת ער איז געקומען פון פעטערבורג, האט ער געזאגט פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' דלעילא, שעי"ז [שעל ידי זה] פועל שיהי'ה - יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז [שעל ידי זה] הוא קיום העולמות.