ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Un famoso studioso, eccezionalmente dotato, brillante e notevolmente profondo nei suoi studi, venne a Lyozna e si immerse nello studio della Chassidùt.

Grazie al suo grande talento, in poco tempo acquisì una grande e vasta conoscenza della Chassidùt.

Al suo primo yechidùt con l'Alter Rebbe gli chiese: "Rebbe, cosa mi manca?"

Il Rebbe gli rispose:

"Non ti manca nulla, poiché sei temente D.o e sei uno bravo studioso, devi solo sbarazzarti del tuo chamèz, l'ego e l'orgoglio, e far albergare in te la matzà, che è il bitùl, la rinuncia, l'annullamento di se stessi.

La persona orgogliosa, conscia delle proprie capacità, immagina di essere 'luce', e questo allontana da lui la Shechinà (presenza di D.o), poiché l' "io" dell'uomo e D.o non possono dimorare insieme.

Il termine cli vuol dire "strumento" ma anche "contenitore, recipiente", e, cioè, la persona.

Per essere utilizzato, un contenitore deve essere liberato dalle impurità attraverso un calore così intenso (il libùn, la pratica del riscaldamento di uno strumento o recipiente di metallo fino a renderlo arroventato, questo si purifica e diventa idoneo all'uso), che le 'scintille' della purificazione volano via e vengono assorbite nella vera Luce.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי כז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שישי עם פירש"י.
תהילים:קכ-קלד.
תניא: ואף מי...כנגד כולן.

אחד מהעילוים המפורסמים בעל כשרון גדול ועמקן נפלא בא לליאזנא ושקד בלימוד החסידות, ובגודל כשרונותיו רכש לו במשך זמן קצר ידיעה גדולה ורחבה בתורת החסידות.

ביחידות הראשונה שנכנס לרבינו הזקן שאל: רבי מה חסר לי? ויענהו רבינו הזקן: אין חסר לך מאומה, כי ירא אלקים אתה ולמדן, רק צריך אתה להוציא את החמץ שהוא הישות וגסות הרוח, ולהכניס מצה שהוא ביטול. וכלי שנשתמש בו בישות שנדמה לו שהוא אור כגון שפודין, שדוחקין רגלי השכינה, דאין אני והוא יכולין לדור, צריך ליבון. והליבון הוא עד שיהיו הניצוצות דהבירורים ניתזין ונכללין בהאור האמיתי.