ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

È stata scoperta una nota scritta a mano dello Tzemach Tzedek.

Dal suo contenuto si capisce che aveva deciso di studiare i testi talmudici e halachici per sei ore ogni notte stando in piedi.

In questo modo è riuscito, grazie a D.o, a completare lo studio dell'intero Talmud (Babilonese e di Gerusalemme) e delle quattro parti in cui è diviso lo Shulchan Aruch, tutto studiato in profondità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כט תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קמ-קנ.
תניא: פרק ט. וביאור...דר"ה.

מצאו פתקא כי"ק [כתב יד קודש] הצ"צ [הצמח צדק] ותוכנה, שהחליט ללמוד בכל יום שש שעות בלילה בעמידה נגלה, ות"ל [ותודה לא-ל] שקיים ועבר על ש"ס בבלי וירושלמי וארבעה חלקי שלחן ערוך בעיון.