ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

"Parla di loro quando sei seduto..."

I nostri Saggi spiegano che "parlare di loro" si riferisce alle parole della Torà.

Tuttavia, ci sono vari livelli nello studio della Torà e questi livelli sono qui spiegati:

"Quando sei seduto a casa," quando l'anima studia la Torà trovandosi ancora in Alto nella "fucina" delle anime, prima della discesa verso questo basso mondo;

"Quando cammini per strada," durante il tragitto nel quale l'anima scende da un mondo all'altro, di piano in piano, fino a giungere al nostro mondo, il più basso, per vestirsi con un corpo fisico che la conduca sino alla vecchiaia, fino a quando..

"Quando ti coricherai," quando arriverà il tempo stabilito per l'uomo, anche allora la Torà lo proteggerà, come spiegato nel capitolo 6 di Avòt, e poi ancora fino a quando...

"Quando ti alzerai", come è detto "quando ti risveglierai", al momento della resurrezione dei morti.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת יג מנחם אב. (תש"ג)
בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה].
שיעורים: חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: ד. אין...'קו' בצדקה.

ודברת בם בשבתך גו', ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] ודברת בם בדברי תורה הכתוב מדבר. אמנם בעסק התורה גופא יש כמה חלוקי מדריגות, ומבאר כאן כל המדריגות: בשבתך בביתך הוא מעמד הנשמה למעלה באוצר הנשמות, קודם ירידתה למטה, ועוסקת שם בתורה. בלכתך בדרך, - קאי על הזמן שהנשמה יורדת מעולם לעולם וממדריגה למדריגה, עד בואה למטה לעולם התחתון להתלבש בגוף גשמי ומתחיל ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו כמבואר בששי דאבות, עד ובקומך כאמור והקיצות גו'.