ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nel 5524 (1764) l'Alter Rebbe si recò a Mezrich con suo fratello, R. Yehuda Leib.

R. Yehuda Leib andò senza chiedere il permesso alla moglie, e per questo tornò indietro poco dopo.

Il Rebbe arrivò a Mezrich e si fermò lì, quella prima volta, fino a dopo Pèsach del 5525 (1765).

Per due settimane restò incerto se fermarsi li.

Il primo maamàr che sentì in quel posto fu "Nachamu nachamu".

Non è noto però se questo fu il primo maamàr dopo il suo arrivo o dopo le due settimane, quando poi decise di restare e legarsi al Magghìd di Mezrich.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי יא מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,חמישי עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: ג. וילבש...'208' (ח"ו).

רבינו הזקן הלך למעזריטש, ביחד עם אחיו מהרי"ל [מורנו הרב ר' יהודה ליב], בשנת תקכ"ד. מהרי"ל [מורנו הרב ר' יהודה ליב] הלך בלי רשות ביתו ולכן חזר מדרכו, ורבינו בא למעזריטש - ושהה שם, בפעם הראשונה, עד אחרי חה"פ [חג הפסח] תקכ"ה. שבועיים היה מסופק אם להשאר שם, והמאמר הראשון ששמע היה נחמו נחמו. ויש בזה ספק אם הוא המאמר הראשון לבואו, או הראשון לאחר השבועיים שהחליט להשאר ונתקשר.