ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Troviamo che l'amore di D.o per il nostro padre Abramo era soprattutto perché "Abramo comanderà (yetzaveh) i suoi figli e la sua famiglia."

Yetzavè qui connota il "mettere in connessione (con D.o)."

Tutta l’imponente avodà di Avraham, con le prove a cui è stato sottoposto, non può essere neanche paragonata a quella degli sforzi fatti perchè gli altri si possano unire ad Hashem, perché questo suo "comandare" fa acquisire dei meriti agli altri.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון ח תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,ראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אבל האמת... כמ"ש במ"א.

מצינו דעיקר חבתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אע"ה [אבינו עליו השלום] הי'[ה] למען אשר יצוה - כפירושו יחבר - את בניו ואת ביתו. היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.