ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Oggi non si dice Tachanùn a Minchà.

Il 14 Menachem Av 5701 (1941) ha segnato cinquant'anni da quando mio padre mi ha detto di iniziare a registrare le storie che mi raccontava.

Quando lo Tzemach Tzedek ha cominciato a scrivere su argomenti talmudici e chassidici, l'Alter Rebbe gli disse: "Uknei L'chà chaver", ti fanno acquisire un amico;

Cambiando leggermente le vocali si può leggere anche "v'kaneh l'chà chaver", la penna diventa un tuo amico.

Una volta mio padre, citando l' Alter Rebbe, usò l’espressione "v'kaneh .. la penna diventa un tuo amico" e, continuando a elaborarla, disse "questo si riferisce alla penna del cuore, in ogni cosa che impari deve essere una esperienza vissuta emozionalmente”.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון יד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,ראשון עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: וזהו צדק...סלה אכי"רו.במנחה אין אומרים תחנון.

יד מנ"א [מנחם אב] תש"א - נמלאו חמשים שנה מיום שאמר לי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל הצ"צ [הצמח צדק] לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן: וקנה לך חבר, וקנה [קוף בקמץ, נון בסגל] - לשון קולמוס - לך חבר. פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בשם אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן וקנה - לשון קולמוס - לך חבר, ופירש אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] קולמוס הלב, אז יעדער זאך וואס מ'לערענט זאל מען איבערלעבען.