ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Dalle note di mio padre:

La qualità superiore del 15 Av, rispetto al quindicesimo giorno degli altri mesi, è questa:

Il quindicesimo giorno rappresenta la completezza visibile della luna, ma la luna è ancora solo un recipiente di luce.

Tuttavia, il 15 Av la luce è saldamente fissata in essa, la sua ascesa è inversamente proporzionale alla drastica discesa di Tishà b'Av ...

Ecco allora il significato del "Il potere del sole è indebolito" il 15 Av, dopo l'intensità dell'estate.

Gli idolatri calcolano il loro calendario seguendo i cicli del sole del Male, che il 15 Av si è indebolito ...

Come nei giorni del Santuario, quando le nazioni erano sottomesse al Re Shlomò (Salomone), certamente sarà così anche alla Fine dei Tempi quando le nazioni andranno verso il Padrone dell'Universo in uno stato di totale bitùl (annullamento, sottomissione).

E "Io rimuoverò lo spirito di impurità..." è un segno che si avverte nel 15 Av, quando il sole si è indebolito ...

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני טו מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שני עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: ה, ויעש...'214' שמבין הכל.א"א [אין אומרים] תחנון.

רושם אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: מעלת ט"ו באב על כל ט"ו בחדש, שזהו רק השלמות בהגילוי, אבל מ"מ [מכל מקום] היא רק בחינת מקבל, אבל בט"ו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דת"ב [דתשעה באב]... וזהו תשש כחה של חמה, עכו"ם [עובדי כוכבים ומזלות] מונים לחמה בישא, ובט"ו תשש כו' במכל שכן מזמן הבית שהיו נכנעים לשלמה, כ"ש [כל שכן] לעתיד, ונהרו אליו, בבחינת ביטול לגמרי, ואת רוח הטומאה אעביר כו', ומעין זה בט"ו באב תשש כו'.