ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Proprio come succede per esempio con la mitzvà di tefillìn, che vanno precisamente posti sul capo e sul braccio, sentendo poi il "peso" anche fisico della tefillà su testa, braccio e mano, così anche deve essere anche con le mitzvòt di ahavà e yiràt Hashem, l'amore e il timore di D.o.

Come il Rambam scrive, in Yesodè HaTorà:

Amare e temere l'Eterno sono precetti della Torah come è detto:

"Ama Hashem tuo D.o" e "Temerai Hashem tuo D-o."

Per adempiere appieno a queste mitzvòt (l'amore o il timore) è necessario sentire una sensazione corporea, un reale coinvolgimento emotivo del cuore come succede quando per esempio ci si incontra con l'amato.

In quei momenti ci si sente bene, si dimenticano tutti i problemi e si gode anche di una vivacità interiore che risveglia l'ottimismo, tutto è a causa dai sentimenti di amore che si provano per l'amato.

E' lo stesso anche con il timore, la situazione opposta. La persona viene presa da una grande paura e spavento quando si ricorda delle sue mancanze, parole e azioni sconvenienti.

Allora sente il suo cuore battere di paura e terrore, il timore del Cielo viene così percepito come un dolore fisico, reale, palpabile.

A volte si avverte una tremenda vergogna, una yirat boshet, altre volte è il timore reverenziale causato dalla consapevolezza di essere al cospetto della Maestà Trascedente di D.o, Sia Benedetto.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כ מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, שביעי עם פירש"י..
תהילים: צז-קג.
תניא: אך...והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפילין, עד"מ [על דרך משל], יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש וההידוק דתפלה של יד כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש [וכמו שכתב] הרמב"ם [יסודי התורה פ"ב [פרק ב'] ה"א [הלכה א']]: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה"א [ה' אלוקיך] ונאמר את ה"א [ה' אלוקיך] תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זאל ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש [ביראת שמים] ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.