ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Originariamente l'epistola Katonti terminava con le parole "spirito trattenuto".

Più tardi, il nostro Maestro, l'Alter Rebbe, disse tre volte a Lyozna il maamar "Come l'acqua riflette il volto" seguendo l'interpretazione di Rashì e non del Targùm.

Poi aggiunse: "forse, attraverso questo, D.o lo darà nel cuore dei loro fratelli "come l'acqua riflette il volto".

Così facendo ha impiantato dei tratti caratteriali fini nei chassidìm.

Non inserendo le tre parole b'midat emet leYaakòv ("secondo l'attributo della Verità in Yaakov") , avrebbe coinvolto altri cinquantamila chassidìm.

Ma il Rebbe chiede il tratto della verità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי י מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,רביעי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: ב. קטנתי...הפנים וגו''.

מספורי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: א) מתחלה הי'[ה] אגה"ק [אגרת הקדש] קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י [כפירוש רש"י] ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מדות טובות.

ב) ווען דער רבי וואלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - באגה"ק [באגרת הקדש] קטנתי - וואלט ער געהאט נאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מאנט מדת אמת.