ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Narra l'Alter Rebbe:

Quando ero in Meziric ho sentito dal mio Rebbe, il Maggid, dire in nome di Baal Shem Tov:

Il settimo mese (Tishrei), il primo dei mesi dell'anno, è benedetto da D.o stesso, durante lo Shabbat Mevarchìm, l'ultimo Shabbat del mese di Elul.

Con questo forza Israele benedice gli altri mesi undici volte all'anno.

È scritto, "Atem nitzavìm Hayom", "Voi siete tutti qui presenti (in piedi) oggi".

Questa giornata si riferisce a Rosh Hashanà, il Giorno del Giudizio (come è scritto, "Il Giorno è venuto", che il Targum riporta come "Il giorno del Grande Giudizio è venuto).

Eppure si rimane in piedi, saldamente, in posizione verticale (nitzavìm), il che significa che il verdetto del Giudizio sarà di assoluzione.

Sullo Shabbat che precede Rosh Hashanà, l'ultimo Shabbat di Elul, leggiamo la Parsha di Atem Nitzavim, che è la Benedizione di D.o sullo Shabbat che benedice il settimo mese (Shabbat mevarchìm).

Questo settimo mese (Tishrei) viene "saziato" lui stesso e a sua volta sazia tutto Israele assicurando abbondanza di bene per tutta la durata dell'anno in arrivo.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כה אלול (תש"ג)
אמירת כל התהילים בהשכמה.
יום התועדות. סליחות - אחר חצות לילה ובסמוך לה. אבל בשאר הימים - באשמורת הבוקר.
כאשר נצבים וילך נפרדות מתחילין למפטיר וכן לשביעי - ש"פ [שבת פרשת] נצבים - ראה נתתי לפניך גו'.
שיעורים: חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קיט אשרי ... מצותך מאד. עג-עה.
תניא: יט. עוטה ... '254' דאצילות.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן סיפר: בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הה"מ [הרב המגיד] בשם מורו רבו הבעש"ט [הבעל שם טוב] נ"ע [נשמתו עדן]: החדש השביעי שהוא החדש הראשון לחדשי השנה, הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחדש אלול, ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים בשנה, כתיב אתם נצבים היום, דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, וכמ"ש [וכמו שכתוב] ויהי היום גו' ותרגם והוה יום דינא רבא, ואתם נצבים קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין, ובשבת שלפני ר"ה [ראש השנה] שהוא שבת האחרון דחדש אלול קוראין אז פרשת אתם נצבים, דזהו ברכתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], בשבת מברכים חדש השביעי שהוא המשובע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה.