ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

"BET - B'chol .... "

"Conosci Hashem in tutte le tue vie."

Una persona che usa il cuore e la mente per osservare tutto ciò che accade a lui e intorno a lui percepirà tangibilmente la "Mano" di D.o in tutto.

Come il Mitteler Rebbe ha sottolineato, gli uomini di affari hanno un vantaggio rispetto agli studenti in quanto i primi possono testimoniare più manifestazioni tangibili della Divinità.

Questa forma di servizio di teshuvà proviene dal percepire l'Hashgachà Pratit, la Divina Provvidenza, in ogni istante e in ogni più piccolo dettaglio della propria vita.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי ז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. קו-קח.
תניא: אמנם מציאותו ... '262' כנ"ל.קיצור ביאור אופן הד': ב, בכל דרכיך דעהו, האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה הוא אלקות במוחש, וכמו שאמר אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אהל בענין ראית אלקות במוחש. עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית.