Ricevi il materiale di it.chabad.org ogni settimana!
Scopri risposte a domande interessanti inerenti all'Ebraismo, informati con guide utili alle festività, leggi storie di vita reale e altro!
ב"ה

La Mitzvà del Giorno

Day 166: Positive Commandment 28, 25, 40, 41, 27, 42

Mostra il testo in:

המצווה הכ"ח

הציווי שנצטוו הכהנים לתן את הקטורת בכל יום פעמים על מזבח הזהב, והוא אמרו יתעלה: "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה" (שם ל, ז-ח).

וכבר נתבארנו דיני קטורת זו ועשייתה ותיאור ההקטרה בה בכל יום בריש כריתות ובמקומות במסכת תמיד.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הכ"ה

הציווי שנצטוו הכהנים להדליק הנרות תמיד לפני ה', והוא אמרו יתעלה: "באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו" (שם כז, כא) - וזוהי מצוות הטבת הנרות.

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בפרק ח' ממנחות ובפרק א' מיומא ובמקומות במסכת תמיד.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה המ'

הציווי שנצטווינו שיקריב כהן גדול, בכל יום תמיד, מנחה בבקר ובין הערבים, והיא הנקראת: חביתי כהן גדול, ונקראת גם: מנחת כהן משיח. והוא אמרו יתעלה: "זה קורבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה'" (ויקרא ו, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו ומתי קרבה ואיך קרבה בפרק ו' ובפרק ט' ממנחות ובמקומות ביומא ותמיד.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה המ"א

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל יום שבת נוסף על תמיד של כל יום - וזהו מוסף שבת, והוא אמרו יתעלה: "וביום השבת שני כבשים" (במדבר כח, ט).

וכבר נתבאר סדר הקרבתו בפרק ב' מיומא ובתמיד.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הכ"ז

הציווי שנצטווינו לשים לחם הפנים לפני ה' תמיד, והוא אמרו יתעלה: "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" (שמות כה, ל). וכבר ידעת לשון התורה בנתינת לחם חדש כל שבת, ושיהא עמו לבונה, ושיאכלו הכהנים מה שנעשה בשבת הקודמת.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפי"א ממנחות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה המ"ב

הציווי שנצטווינו להקריב קורבן בכל ראש חודש נוסף על תמיד של כל יום- וזהו מוסף ראש חודש, אמרו יתעלה: "ובראשי חדשיכם וגו'" (שם שם, יא).

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת