Ricevi il materiale di it.chabad.org ogni settimana!
Scopri risposte a domande interessanti inerenti all'Ebraismo, informati con guide utili alle festività, leggi storie di vita reale e altro!
ב"ה

La Mitzvà del Giorno

Day 85: Positive Commandment 220, 218; Negative Commandment 358; Positive Commandment 219; Negative Commandment 359

Mostra il testo in:

המצווה הר"כ

הציווי שנצטווינו בדין המפתה, והוא אמרו יתעלה: "וכי יפתה איש בתולה" (שמות כב, טו).

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בפרק ג' ופרק ד' מכתובות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרי"ח

הציווי שנצטווה האונס לישא את אנוסתו, הוא אמרו יתעלה: "ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו" (שם כב, כט).

וכבר נתבאר בגמרא מכות, שלאו זה של אונס, שהוא לא יוכל לשלחה, הוא לא - תעשה שקדמו עשה. וכך אמרו: "ואמאי, לא תעשה שקדמו עשה עשה הוא?"

הנה נתבאר שזה שנאמר: 'ולו תהיה לאשה' - מצוות עשה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ג' ופרק ד' מכתבות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השנ"ח

האזהרה שהזהר האונס מלגרש אנוסתו, הוא אמרו: "ולו תהיה לאשה [וגו'] לא יוכל שלחה כל ימיו" (שם כב, כט). ולאו זה קדמו עשה, והוא אמרו: "ולו תהיה לאשה".

וכך ביארו בגמרא מכות, שזה לאו שקדמו עשה, ושם אמרו: "אונס שגרש, אם ישראל הוא - מחזיר ואינו לוקה; ואם כהן הוא - לוקה ואינו מחזיר".

ודע שאפילו היה ישראל וגרש אנוסתו ומתה קדם שיחזירנה, או נשאת לאחר - לוקה, שהרי לא קיים עשה שבה, כפי שהכלל שאצלנו: קיימו ולא קיימו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' ובפרק ד' מכתובות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרי"ט

היא דין המוציא שם רע, לומר: הציווי שנצטווינו להלקותו ושתשאר אשתו עמו, לפי שגם בו נאמר: "ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו" (שם שם, יט).

ונתבאר בגמרא מכות גם בלאו זה, כמו שנתבאר באונס, כלומר: שזה לאו שקדמו עשה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ג' ופרק ד' מכתובות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה השנ"ט

האזהרה שהוזהר מוציא שם רע מלגרש את אשתו, וא אמרו גם בו: "לא יוכל לשלחה כל ימיו" (שם, יט). וגם לאו זה קדמו עשה והוא אמרו: "ולו תהיה לאשה" (שם).

ודינו בגרושין לעניין המלקות כדין האונס, כמו שנתבאר בסוף מכות.

ושם ובפרק ג' ובפרק ד' מכתובות נתבארו דיני מצווה זו.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

La parashà
Parshah
Text:
Questa pagina in altre lingue