ב"ה

Capitolo 4

Ben Zoma
Audio | 5:32
Ben Zoma
Capitolo 4, Mishnà 1
Ben Azzai
Audio | 3:51
Ben Azzai
Capitolo 4 Mishnà 2
Non sottovalutare la forza della parola
Capitolo 4, Mishnà 3
Non separarti dalla comunità
Capitolo 4 Mishnà 5
Rabbi Tzadòk
Audio | 6:37
Rabbi Tzadòk
Capitolo 4, Mishnà 5
Studiare senza capire?
Capitolo 4 Mishnà 9
Commento sui Pirkè Avòt in audio.